BEM 2주년 금속 뱃지
연도: 2018
의뢰인: BEM

Ⓒ Gukhan Kim, 2022.